Juridische kennisgevining

Intellectuele eigendomsrechten, Auteursrecht, Databankenrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten,daaronder begrepen het Databankenrecht, met betrekking tot foto’s, alsmede met betrekking tot de overige informatie en gegevens op deze website, zijn eigendom van de mensen achter FruitLent.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk niet toegestaan om foto’s en overige informatie en gegevens van deze website te downloaden, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, op enige andere website te tonen of binnen enige andere computeromgeving te gebruiken, danwel op welke andere wijze dan ook te gebruiken of te doen gebruiken, anders dan het uitprinten of op elektronische wijze opslaan van volledige pagina’s voor uw eigen, persoonlijke privé-thuisgebruik, mits auteursrechtelijke kennisgevingen intact blijven en alle gegevens onbewerkt worden geprint danwel opgeslagen.

Nagenoeg alle foto’s op deze website zijn gemaakt door de mensen achter FruitLent. Er wordt derhalve in beginsel geen gebruik gemaakt van foto’s van derden, zoals op veel andere websites gebeurt. Indien en voor zover bij hoge uitzondering toch een foto van een derde partij wordt geplaatst, dan is dit aangegeven.

Merkenrecht

Op deze website worden diverse merknamen genoemd. Deze zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders. Voor zover het gaat om merknamen is op deze website steeds getracht om dit aan te geven met het trademark-teken (®). Het kan natuurlijk voor komen dat we abusievelijk merknamen noemen zonder dat deze met dit teken zijn aangeduid. Indien u dit constateert, dan vernemen we dat graag via een e-mail.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Zoals u zelf kunt constateren, is aan het verzamelen van de gegevens op deze website de nodige zorg besteed. Er kan echter nooit voor worden ingestaan dat alle informatie 100% correct of volledig is. Bij geconstateerde onjuistheid (of storende onvolledigheid) van de gegevens stellen wij uw suggesties voor verbetering altijd op zeer prijs. Uw suggesties ontvangen wij bij voorkeur per e-mail met een vorm van betrouwbare bronvermelding.

Alle informatie op deze website kan door ons (zonder welke verdere kennisgeving dan ook) op elk moment worden gewijzigd, bijvoorbeeld aan de hand van nieuw beschikbaar gekomen informatie of nieuwe inzichten. Alhoewel we er steeds naar streven om nieuw beschikbaar gekomen informatie of nieuwe inzichten op korte termijn te verwerken in het inhoudelijke gedeelte van deze website, kunnen we tegelijkertijd niet in staan voor de actualiteit van de website. De aangeboden informatie hoeft dus niet steeds in overeenstemming te zijn met de laatst bij ons kenbare informatie en/of met onze laatste inzichten. Ook kan informatie onjuist zijn.

Mede gelet op al het bovenstaande, geschiedt het gebruik van informatie op deze website altijd voor eigen rekening en risico. Bovendien bent u er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of de aangeboden informatie geschikt is voor het door u beoogde doel, voordat u er gebruik van maakt. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie (juist danwel onjuist) die van deze website afkomstig is.

De mensen achter FruitLent kunnen bovendien niet in staan voor de tijdige, juiste en/of volledige overbrenging van gegevens via dit elektronische medium, noch voor de beïnvloeding van gegevens onder invloed van derden, daaronder begrepen hacks, virussen en andere kwaadaardige codes.

Indien en voor zover er verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen, zijn deze louter ter informatie. Alhoewel selectief wordt omgegaan ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en/of het functioneren van die websites, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, software, producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.