Welkom op de website van FruitLent !

Wat is FruitLent?

FruitLent is géén boomkwekerij, FruitLent is géén tuinbouwbedrijf, FruitLent is géén tuincentrum.

Wat is FruitLent dan wel ?

FruitLent is een door twee hobbyisten professioneel aangelegde exclusieve vruchtentuin, gelegen in het voormalige tuindersdorp Lent in Nijmegen-Noord. De oppervlakte van de vruchtentuin bedraagt ruim 1.200 m².

De naam FruitLent wordt op z’n Engels uitgesproken (fonetische uitspraak: froetlent).
De naam verwijst derhalve met een knipoog naar de inhoud én naar de locatie van de tuin.

Doelstelling van FruitLent

Het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze beheren van een collectie met diverse veelal minder gangbare zachte grootfruitgewassen en vruchtdragende groentegewassen, en de kennis omtrent deze gewassen verder uit te dragen.

Voorgaande brengt met zich mee dat het verzamelen van oude rassen geen doelstelling is. Het tegendeel is eerder het geval: de collectie van FruitLent bestaat voor een groot gedeelte uit een uiterst modern en deels experimenteel assortiment.

Doelstellingen van deze website

Deze website is mede ervoor bedoeld om contacten te leggen met mensen die hobbymatig of beroepshalve dezelfde interesses hebben als wij. Mocht u onze interesses delen en mochten wij u nog niet kennen, stuur dan dus gerust een e-mail !

Verder moet deze website bijdragen tot een verantwoorde informatieuitwisseling met betrekking tot de in FruitLent aanwezige gewassen. Met verantwoorde informatieuitwisseling wordt bedoeld dat gegevens niet klakkeloos worden overgeschreven uit verkoopbrochures en/of uit tuinboeken voor hobbyisten. Gegevens uit dergelijke bronnen hebben immers soms een bedenkelijk niveau. Er wordt naar gestreefd dat alle op deze website aanwezige informatie betrouwbaar en van hoog niveau is. Derhalve van betrouwbare herkomst, zoals uit wetenschappelijke publicaties en/of uit eigen ervaring.
Het voorgaande wil uiteraard niet zeggen dat alle inhoud op deze website van onaantastbare kwaliteit is. Mocht u derhalve in de informatie op deze website fouten aantreffen of waardevolle aanvullingen weten, dan vernemen we die uiteraard heel graag via een e-mail. Graag geen informatie “van horen zeggen”, maar met betrouwbare bronvermelding.

Deze website heeft niet als doel om teeltinformatie of teeltadviezen over de omschreven gewassen te geven. De opgenomen teeltinformatie is daarom bewust summier gehouden. We doen daarom in de afdeling AANBEVOLEN LITERATUUR aanbevelingen voor goede boeken die u zou kunnen aanschaffen voor de teelt van de op deze website omschreven gewassen.

Opzet van deze website​

Op deze website wordt de collectie van FruitLent beschreven; deze vindt u hiernaast onder de knoppen
ONZE COLLECTIE FRUITGEWASSEN en ONZE COLLECTIE VRUCHTGROENTEN. Van daar uit kunt u verder naar de specifieke pagina’s voor alle gewassen. De meeste gewaspagina’s hebben een min of meer vaste indeling. Deze vaste indeling is bij enkele gewassen uitgebreid met extra paragrafen en/of extra pop-up informatieboxen indien daar aanleiding toe bestond. Onderaan op elke gewaspagina vindt u de rassen die in de collectie van FruitLent aanwezig zijn. Door op de rasnaam te klikken verschijnt er een uitgebreide beschrijving van het betreffende ras.

We trachten op deze website de wetenschappelijke naamgeving (binominale nomenclatuur) te volgen, overeenkomstig de ICN-regels die daarvoor gelden (ICN = International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants). Volgens de ICN-regels staan wetenschappelijke namen cursief afgedrukt en staan rasnamen tussen ‘aanhalingstekens’.

Het is de bedoeling dat alle gewassen en rassen worden voorzien van zelfgemaakte foto’s. Wij plaatsen in beginsel geen foto’s van derden (indien en voor zover bij hoge uitzondering toch een foto van een derde partij wordt geplaatst, dan is dit uitdrukkelijk en met bronvermelding aangegeven). De collectie in FruitLent is regelmatig aan veranderingen onderhevig; daardoor kunnen sommige recent aangeplante gewassen nog niet in productie zijn. Bij dergelijke gewassen ontbreken op dit moment nog eigen foto’s; deze zullen in de loop der tijd echter alsnog worden toegevoegd zodra deze gewassen in productie komen. Ook zal steeds aan de hand van eigen ervaringen informatie worden herzien en/of worden toegevoegd. Komt u derhalve beslist nog eens terug om een kijkje te nemen; de informatie op deze website wordt in de loop der tijd steeds accurater en completer !